I74C Citrus basecleaner, 500ml+C1

Drøy i bruk

  I74C Citrus basecleaner, 500ml+C1

  Fare

  H-sentence number: H226, H304, H315, H317, H410

  H-sentence: Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  • FluorFree:
  • Liquid:
  • Net weight (kg):0.6
  • Net volume (l):0
  • Gender:NoRelevance