I67C Base Cleaner liquid 1l

I67C Смывка жидкая, 1000 мл

Экологически безопасная смывка жидкая.

  Details

  • Без сильного запаха
  • Безопасна для здоровья в связи с использованием нелетучих растворителей
  • Надежная, долговечная упаковка

  I67C Base Cleaner liquid 1l

  Экологически безопасная смывка жидкая.

  Fare

  : H226, H304, H336, H412, EUH066

  : Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  • Net weight (kg):0.88
  • Gender:NoRelevance