I69C Basecleaner 5 ltr

I68C Смывка жидкая 5 л

  Details

  • Экологически безопасная
  • Без сильного запаха
  • Безопасна для здоровья в связи с использованием нелетучих растворителей
  • Надежная, долговечная упаковка

  I69C Basecleaner 5 ltr

  Fare

  : H226, H304, H336, H412, EUH066

  : Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

  • Net weight (kg):4.16
  • Gender:NoRelevance