I67C Base Cleaner liquid 1l

  I67C Base Cleaner liquid 1l

  Fara

  H-sentence number: H226, H304, H336, H412, EUH066

  H-sentence: Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

  • FluorFree:
  • Liquid:
  • Net weight (kg):0.88
  • Net volume (l):0
  • Gender:NoRelevance