I61C Base Cleaner aerosol 70 ml

  I61C Base Cleaner aerosol 70 ml

  Fara

  H-sentence number: H222, H229, H336, H412, EUH066

  H-sentence: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

  • FluorFree:
  • Liquid:
  • Net weight (kg):0.06
  • Net volume (l):0
  • Gender:NoRelevance